Uitbreiding AVK Vaassen

Uitbreiding AVK Vaassen

Een nieuwe machine maakt uit­brei­ding van het bedrijf nood­zakelijk. De machine gaat pro­duc­ten voor de Europese markt pro­du­ce­ren en vergt extra ruim­te en opslag naast de be­staan­de werk­zaam­heden. Naast het bestaand pand is ruimte voor 800 m2 uitbrei­ding, genoeg voor de beno­digde capa­citeits­ver­groting en logistieke opti­mali­seringsslag die tegelijker­tijd gemaakt wordt.

Brand­schei­dingen zouden de logistieke bewe­gingen in het pand alleen maar belem­meren. Vandaar dat een oplos­sing is gezocht en gevon­den die de brand­vei­lig­heid waarborgt zonder extra brand­schei­dingen aan te hoeven bren­gen.

Scroll to Top