Openlucht Theater Gorssel

Het open­lucht theater in Gorssel is na een ingrij­pende renovatie in 2013 her­opend. Zes keer per jaar worden optre­dens verzorgd voor muziek, dans en toneel. Wegens het suc­ces ontstond er behoefte aan een toilet­voor­zie­ning en een berging. Bij het eerste lustrum in 2018 werden fond­sen geworven en zijn vele vrij­wil­ligers aan de slag gegaan om dit te rea­liseren.

Delta architec­tuur heeft het ont­werp gemaakt en de vergun­ning verzorgd. Aanslui­tend zijn productie­tekeningen gemaakt waarmee het gebouw in ele­men­ten kon worden gepre­fabri­ceerd door een stel handige en enthou­siaste vrijwilligers. Na mon­tage en af­bouw is het voorzie­ningen­gebouw in het voor­jaar van 2019 in gebruik genomen.

Scroll to Top