Nieuwbouw Decowraps Aalsmeer

Decowraps ontwerpt, maakt en verkoopt verpak­kingen voor bloemen. Wij hebben hun huis­vesting in Aalsmeer, het centrum van de bloemen­wereld, ont­wor­pen. In het kantoor is ruimte voor de  ontwerp­afdeling met een eigen show­room. Op de verdie­pingen hebben de verkoop­afde­ling, ad­mini­stratie en kan­tine hun plek gevonden.

Het dis­tribu­tie­centrum is ver­hoogd aangelegd, zodat ruimte voor een laad­kuil bespaard wordt op de krappe kavel. Het ma­noeu­vreren van vracht­wagens voor het laden en lossen kan volledig op maai­veld­niveau plaats­vinden.

Het maga­zijn is voorzien van een sprink­lerin­stallatie om de brand­veiligheid te borgen, waarbij reke­ning is gehouden met toe­kom­stige uitbreidingen. Het gehele dak van het maga­zijn is voor­zien van zonne­panelen om in de eigen ener­gie­behoefte te voor­zien.

Scroll to Top