Nieuwbouw bedrijfsunit Deventer

Nieuwbouw van volledig demon­tabele bedrijfs­ruimte voor zeven units die per stuk of ge­scha­keld te huur of te koop zijn. De ruim­ten zijn voor­zien van een gemeen­­schap­pelijke warmte­pomp, zonne­pa­nelen en een grijs­water­circuit.

Iedere unit heeft een eigen toegang en bedrijfs­deur en kan worden voorzien van een toilet. De groot­te en positie van kozij­nen is afgestemd op de mate­ria­lisering, zodat hulp­con­structies overbodig zijn. In de archi­tectuur is reke­ning gehouden met de moge­lijkheid een kantoor­verdie­ping met goede dag­licht­voor­ziening toe te voegen.

Scroll to Top